I SANNHETENS LYS – GRALSBUDSKAP

De tre bindene av verket «I Sannhetens Lys» omfatter til sammen 168 foredrag, som alle bygger på hverandre og slik gir et fullstendig bilde av skapelsessammenhengen.

Denne omfattende verdensforklaringen bygger på et grunnlag av våre kjente naturlover, og avdekker livets skjulte sammenhenger for leseren og dermed gir verdifull livshjelp.

Forelesningene som er samlet i denne boken ble til i perioden 1923-1938.

Verket «I Sannhetens Lys» ble verdenskjent fremfor alt fordi det gir samstemte svar på menneskehetens store spørsmål, som for eksempel meningen med livet, skjebnens rettferdighet eller livet etter døden. Det har hittil blitt oversatt til 22 språk og er tilgjengelig over hele verden.

Målet til forfatteren var å føre leseren nærmere det sanne livet, å tilføre selvutviklingen verdifulle impulser og lede leseren til en erkjennelsens vei, som også omfatter Gudserkjennelse. Foredragene som er samlet i «I Sannhetens Lys» skal her tjene som «et lys og en stav», uavhengig av religiøs tro eller kirketilhørighet. Abd-ru-shin ville verken grunnlegge noen ny religion eller noen sekt.

Forklaringene i verket «I Sannhetens Lys» er bygd opp på grunnlag av enkle, forståelige naturlover, som er like virksomme i den ytre verden som i det indre åndelige livet. De kaster lys over menneskelig erfaring, avdekker styrker og svakheter, og påpeker skjulte mangler – men også de mange mulighetene hverdagen gir for åndelig fremgang. Leseren har dermed muligheten til å gjenfinne innholdet av foredragene i sitt eget liv og selv fastslå hvor sant det er. Slik kan personlig opplevde erfaringer knyttes sammen med logiske slutninger i et omfattende, helhetlig verdensbilde der det ikke finnes noe skille mellom vitenskapelig og religiøs søken etter sannhet.

Verket «I Sannhetens Lys» bærer undertittelen «Gralsbudskap». Begrepet «Gral» vil mange i dag forbinde med lengselsfulle sagn og syner slik de har blitt overlevert i myter, fortellinger og fremfor alt i kunsten. Abd-ru-shin fremhever imidlertid at disse tradisjonene bygger på faktiske saksforhold som er av sentral betydning for eksistensen og bevaringen av hele Skapelsen.

Det er en klar vei som verket «I Sannhetens Lys» beskriver. Den har ingenting å gjøre med mystisisme eller esoterisk avsondring, men stiller i stedet, akkurat som den opprinnelige læren til Jesus, store krav til den enkelte. For verket skal ikke bare fremme den selvstendige, fordomsfrie og objektive tenkningen, men fremfor alt «den faste viljen til det gode». Dette arbeidet med en selv og i nestens tjeneste kan føre mennesker til åndelig modenhet.

Her er noen av de mange emnene som verket «I Sannhetens Lys» gir svar på:

  • Ansvar og skjebne/Karma
  • Død og fornyet jordeliv / Reinkarnasjon
  • Syndefall og arvesynd
  • Helhetlig syn på denne verden og det hinsidige
  • Skaperens nåde og kjærlighet
  • Kropp, sjel og ånd
  • Guds Sønn og Menneskesønn