Antikrist

Mennesker! Når den tiden kommer, da etter guddommelig Vilje renselsen og atskillelsen på jorden må foregå, så akt på de tildels overjordiske tegnene på himmelen som ble lovet dere!

La dere ikke villede av de menneskene, og også kirkene, som allerede for lenge siden har overgitt seg til Antikrist. Sørgelig er det at ikke engang kirkene hittil har visst hvor de skulle lete etter denne Antikrist, som jo allerede så lenge har virket blant mennesker. Litt bevåkenhet, og de måtte øyne det! Hvem kan vel handle enda mer antikristelig enn de som dengang bekjempet og til slutt myrdet Kristus selv! Hvem kunne verre, hvem tydeligere vise seg som Mot-Kristus!

Det var bærere og representanter for den jordiske religionen der den sanne Guds Lære i og gjennom Gudesønnen ikke passet inn i deres eget byggverk. Det sanne Gudsbudskapet kunne jo ikke passe til det, siden byggverket til de geistlige bærerne av jordisk ære var rettet mot verdensinnflytelse, mot jordisk makt og vekst.

Helt klart beviste de dermed at de var den menneskelige forstandens tjenere, som utelukkende var rettet mot verdslig viten, verdslig makt, og står fiendtlig imot alt som ligger utenfor den verdslige fatteevnen! Siden Gud nå blir stående fullstendig utenfor den jordiske forstandsviten og også den åndelige, så er nettopp forstanden det eneste virkelige hindret for det! Slik den nå er artet er den derfor også motstander av alt guddommelig og åndelig! Og som en konsekvens av det også alle mennesker som søker å anerkjenne sin forstand som det øverste og høyeste, som bare vil bygge på den!

De som dengang var bærer av religionen, fryktet å miste innflytelse blant folket gjennom Gudssønnens opplysning. Det var, som alle vet i dag, den fremherskende grunnen til de bakvaskelsene de forsøkte å spre om Kristus, og til sist også til at Gudssønnen ble henrettet. De naglet til korset som Gudsbespotter den som av den selvsamme Gud ble send for å opplyse, Ham hvis tjenere de utga seg for!

Så lite kjente de i virkeligheten denne Gud og Hans Vilje, som de ville innbille folk at de tjente. Til ære for Ham, til jordisk forsvar for Ham, fikk de tvert imot denne Gudssønnen, den Gudsendte … myrdet!

Det fremsto som en ulykksalig følge av at de var slaver av sin jordiske forstand, som med det bare kjempet for sin innflytelse. De bød seg frem som bøddelredskap for Antikrist, som de i det stille hadde opprettet en trone for i sitt indre. For i det fant de tilfredsstillelse av menneskelige svakheter, slik som selvgodhet, hovmod, sin innbilskhet.

Den som forventer klarere bevis, han er hinsides enhver hjelp; for noen sterkere motstand mot Kristus, Gudssønnen, og dennes ord, det finnes ikke! Og Antikrist betyr jo den som kjemper mot Kristus, mot menneskets frelse i Gudsbudskapet. Den jordiske forstanden drev dem til det! Nettopp denne er, som Lucifers giftige vekst, et verktøy for ham som er blitt til det aller farligste for menneskeheten!

Derfor vokste også i sin tid dyrkingen av menneskets forstand, til den var blitt umåtelig forvokst, til arvesynd for mennesket! Men bak det står Lucifer selv som Antikrist i egen person! Han er det som kunne løfte sitt hode, på grunn av menneskene! Han, den eneste virkelige Gudsfiendtlige! Han ervervet seg navnet Antikrist gjennom den fiendtlige kampen mot Gudssønnens Sendebud. Ingen andre hadde hatt kraften og makten til det å bli Antikrist.

Og i sin kamp mot Gudsviljen benytter Lucifer seg her på jorden ikke bare av ett menneske, men så godt som hele menneskeheten, som han dermed også, under virkningen av den guddommelige vrede, leder undergangen i møte! Den som ikke kan fatte det, det selvfølgeligste, at bare Lucifer selv kunne være Antikrist, som våger å sette seg opp mot Gud, for ham vil det aldri bli mulig å forstå noe av alt det som utspiller seg utenfor det grovstofflige, altså det rent jordiske.

Og slik det var dengang, slik er det ennå i dag ! Enda verre, til og med. Den dag i dag kommer mange religionsrepresentanter til å ville kjempe innbitt for at templene og kirkene skal opprettholde de jordiske forstandsreglene som de til nå har gjort gjeldende der.

Akkurat denne menneskelige forstanden som begrenser alle edlere fornemmelser er kanskje den aller mest raffinerte skadeveksten som Lucifer kunne dyrke frem og spre blant menneskeheten. Men alle forstandens slaver er i virkeligheten Lucifers tjenere, som bærer medskyld i det forferdelige sammenbruddet som dermed må ramme menneskeheten!

Men fordi ikke noe menneske søkte Antikrist i forstanden, ble hans uhyggelige utbredelse bare desto lettere! Lucifer triumferte; for dermed stengte han menneskeheten ute fra for enhver forståelse for alt det som ligger utenfor det grovstofflige. Fra det egentlige livet ! Fra det stedet, der følingen med det åndelige, som fører til nærhet til Gud, først skulle sette inn!

Han satte dermed foten på denne jorden som verdens hersker og mesteparten av menneskeheten!

Da var det heller ikke til å forundres over at han kunne trenge frem helt til alteret, og at religionsrepresentanter også for kristelige kirker måtte falle som offer for ham. For heller ikke de ventet jo Antikrist før den kunngjorte Dommedagen. Den store Åpenbaringen i Bibelen forble ennå, som så mye annet i den, hittil uforstått.

Åpenbaringen sier at denne Antikrist vil løfte hodet sitt før Dommedag! Men ikke at han må komme først! Når det der ble uttrykt at han løfter sitt hode, så viser det jo at han allerede må være her, men ikke at han ennå ikke har kommet. Han kommer til å nå høyden av sitt herredømme kort tid før Dommedagen, det er det som skal bli sagt med dette!

Dere som ennå ikke har blitt åndelig døve og blinde, hør dette varselsropet! Anstreng dere såpass at dere selv tenker alvorlig over dette. Finner dere dette stadig behagelig, påfører dere dere selv fortapelse!

Hvis man fra bolet til en giftslange løfter dekket som vernet den, og den dermed innser at den plutselig er blottstilt, så vil den selvsagt kaste seg mot denne hensynsløse hånden for å bite den.

Ikke annerledes her. Antikrist, når han ser at han er oppdaget, vil fort ta til motmæle gjennom sine tjenere, skrike når han blir avslørt og prøve alt mulig for å holde seg på den tronen som menneskeheten villig tilbød ham. Men alt dette makter han bare gjennom dem som tilber ham i sitt indre.

Gi derfor heretter skarpt akt på omgivelsene deres, når striden begynner! Nettopp på skrikingen kommer dere desto sikrere til å kjenne igjen enhver som hører ham til! For disse kommer igjen, som allerede engang før, til å vandre i frykten for en ren Sannhet, i motstanden!

Antikrist kommer igjen krampaktig til å strebe etter å fastholde sin innflytelse i verden. Akt på hans usaklighet i forsvar som i angrep; for igjen vil han bare arbeide ved å bakvaske, spre mistanke, fordi tilhengerne hans ikke er i stand til å gjøre noe annet. Å tre frem foran Sannheten og gjendrive den er ikke mulig.

Slik kommer disse Lucifers tjenere også til å bekjempe den Gudsendte, akkurat som engang Gudssønnen!

Der et forsøk av slik art skjer, der skal dere bli oppmerksomme; for med det vil slike mennesker bare beskytte Lucifer, for å søke å opprettholde hans herredømme på jorden. Der er en kilde til mørke, selv om disse menneskene utvendig pleier å bære lyse jordiske gevanter, også dersom de er tjenere i en kirke.

Glem ikke begivenhetene under Gudssønnens jordiske tilværelse, men tenk vel over at den samme Antikrist i dag jo anstrenger seg med enda større oppslutning blant menneskene for å bevare verdensherredømmet, for å unngå tilintetgjørelsen og fortsatt formørke den sanne Gudsviljen.

Gi derfor oppmerksomt akt på alle tegn som er forutsagt! For hvert enkelt er det endelige avgjørelser om å gjøre. Redning eller fordervelse! For denne gangen er det Guds Vilje at det som enda en gang våger å gjøre opprør mot ham, skal gå tapt!

Enhver uaktsomhet i dette vil bli en dom over dere! – Ikke over kirken kommer Gudstegnene til å stå. Ikke en geistlig overøst med verdslig berømmelse vil bære kjennemerket på at han er Gudesendt! Men bare den som er uløselig knyttet til tegnene, som derfor også bærer dem levende, lysende med seg, slik som engang Gudssønnen da han var på denne jord. Han er Sannhetens Kors, levende, lysende i ham, og Duen over ham! Han blir synlig for alle de som er benådet til det å skue det åndelige, for å bære vitnemål om det til alle mennesker på jorden; for det vil være disse blant alle folkeslag, som denne gangen får «skue», som en Guds ytterste Nåde!

Disse tegnene på den Hellige Sannheten kan aldri la seg forfalske. Det klarer heller ikke Lucifer, som må flykte for den, og enda mindre et menneske. Den som derfor ennå vil stille seg mot dette beviset på Gud, han stiller seg dermed mot Gud, som Gudsfiende. Han viser med det at han ikke var og ikke er Guds Tjener, uansett hva han hittil har foregitt å være her i verden.

Ta dere i akt, at dere ikke også hører til dem!